• PRODUCTEN

betonverf producten voor uw gietvloer, betonvloer, epoxyvloer, garagevloer, woonkamervloer, badkamervloer, magazijnvloer, e.d.

Scanofloor TegelprimerHOME >> PRODUCT >> SCANOFLOOR VLOERVERF >> SCANOFLOOR TEGELPRIMER

  
Productomschrijving Scanofloor Tegelprimer

Scanofloor Tegelprimer is een transparante hechtprimer voor glas, emaille en keramische ondergronden. Werkt als een hechtprimer voor glas, minerale ondergronden en geglazuurde tegels. Laag dient zo dun mogelijk aangebracht te worden.Productvoordelen Scanofloor Tegelprimer
  • Eenvoudig te verwerken op tegels
  • Zeer snel drogend
  • Weinig vochtgevoelig
  • Uitstekende hechting voor andere verfsystemen
  • Toepasbaar op glas, emaille en keramische tegel ondergronden


  Technische Gegevens Scanofloor Tegelprimer
   • Type: Watergedragen 1 componentig product op basis van silanen en diverse benatters en
   • hechtverbeteraars.
   • Soortelijke massa: 840 kg / m³.
   • Vaste stofgehalte: ca.  10 gew.%
   • Hechting: 6 N/mm2 op glas (breuk in glas)
   • Thermische bestendigheid: tussen  -20°C en +140ºC.; geen thermische schokbelasting.
   • Geadviseerde laagdikte: Zo dun mogelijk, maximaal verbruik 60 gr/m².
   • Verdunning: Niet toegestaan
   • Droging: Na 15-30 minuten bij 15°C.
   • Binnen: 120 minuten bij 15°C dient een eerste laag 2K kunststof te worden aangebracht. Bij hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.
   • Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen.
   • Optimale opslag temperatuur: tussen 15ºC. en 25ºC.


   Gebruiksaanwijzingen Scanofloor Tegelprimer

   Voorbehandeling
   • De ondergrond dient schoon en droog te zijn.
   • Vet, vuil, stof, cement huid, verf e.d. grondig verwijderen door eventueel te reinigen met  verdunde zoutzuur ca. 10%.
   • De temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies.
   • De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 5ºC. zijn en moet tenminste 3ºC. boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
   • Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 5ºC. en 20Cº. liggen. De minimale uitharding  temperatuur bedraagt 5º C.; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.
    
   Verwerking
   • Goed schudden totdat een volledige homogene massa wordt verkregen en
   • verdelen op het oppervlak d.m.v. een kwast, vachtroller, doek of spuitapparatuur. Na droging ca. 30 minuten maar voordat de primer volledig is uitgehard ca. 2 uur bij 15°C dient men een laag coating, gietvloer of andere 2K bekleding aan te brengen.


   Veiligheidsinformatie ScanofloorTegelprimer
    
   • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
   • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
   • H332 Schadelijk bij inademing.
   • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

    Voorzorgsmaatregelen:
   • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
   • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/
   • gelaatsbescherming dragen.
   • P273 Voorkom lozing in het milieu.
   • P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten
   • rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
   • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
   • gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
   • spoelen.
   • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverbrandingsbedrijf.Buiten bereik van kinderen bewaren.
   • Comp. A bevat alkyl glycidylether en een reactieproduct uit bisphenol A en epichloor-hydrine met molgew <700.
   • Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht dragen.
   • Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


   Additionele Gegevens Scanofloor Tegelprimer
   • Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur – c.q. glansverschillen te voorkomen.
   • Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
   • Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.
   • In bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.

   * De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden.
    


   Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijkervaringen en is naar beste weten verstrekt. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Omdat het product veelal wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.
    
    
   Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf. Onze producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom zult u begrijpen dat de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid is. Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing


   Betonverf Advies en Producten voor Gietvloer, Betonvloer, Epoxyvloer, Grindvloer, e.d.
   Vloeren-Coatings.nl, Atlas Complex, Africa Building, Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam, Nederland, Copyright 2015
   BTW # NL 821759255 B 01 - Kvk # 30189843


   
   vloeren-coatings.nl on Facebook vloeren-coatings.nl on Google+ vloeren-coatings.nl on Pinterest vloeren-coatings.nl on YouTube